Valdība apstiprinājusi 2015. gada reflektantu uzņemšanas un reģistrācijas datumus

Studentu uzņemšana. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Studentu uzņemšana. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs


Ar 10. martā Ministru kabinetā pieņemto lēmumu noteikts, ka reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt no 2015. gada 1. jūlija, bet reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas – jau no 2015. gada 16. marta.

Ātrāks sākuma termiņš reģistrācijai un uzņemšanai ir noteikts ne tikai ārzemniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs, bet arī Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs. Šāds regulējums ir noteikts, lai netiktu diskriminēti tie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un vēlas pretendēt uz studijām Latvijā.

Iepriekš noteiktais vienotais uzņemšanas termiņš jūlija sākumā, kā tas bija līdz 2011. gadam, radīja risku, ka daļa no vidējo izglītību ieguvušajiem ārzemēs neizvēlēsies Latvijas augstākās izglītības iestādes par savu studiju vietu, bet gan stāsies citu valstu augstākās izglītības iestādēs, kuru īstenotajās studiju programmās uzņemšana tiek organizēta ātrāk. Tāpēc bijis svarīgi radīt iespēju augstākās izglītības iestādēm uzsākt šādu personu reģistrēšanu un uzņemšanu ātrāk, informē Izglītības un zinātnes ministrija. Saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta trešo daļu personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, var tikt uzņemtas bez centralizēto eksāmenu kārtošanas. Līdz ar to rasta iespēja noteikt ātrāku ārvalstu potenciālo reflektantu reģistrēšanas un uzņemšanas termiņu.

Ņemot vērā to, ka ir noteikti divi dažādi sākuma termiņi uzņemšanai studiju programmās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas (ja minētajās studiju programmās nav noteikts studējošo skaita ierobežojums), augstskolas un koledžas varēs izvēlēties – īstenot reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu divos paņēmienos vai arī vienreiz, proti, uzsākot visu reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu no 2015. gada 1. jūlija.

Ātrāka reģistrēšanas termiņa noteikšana ārvalstu personām veicinās Latvijas augstākās izglītības iestāžu eksportspēju, kas nacionālās politikas plānošanas dokumentos ir izvirzīta kā viena no augstākās izglītības attīstības prioritātēm.