Lasi LU Bibliotēkas digitalizētos materiālus internetā

Zinatniskie_raksti_3
Latvijas Universitātes (LU) portālā ir pieejama sadaļa „Digitalizācija”, kurā iespējams gūt informāciju par LU Bibliotēkas digitālajām kolekcijām. Šobrīd noslēgusies nozīmīga rakstu kolekcijas digitalizācija.

Viena no LU intelektuālā mantojuma reprezentējošām krājuma daļām ir “Latvijas Universitātes Rakstu” kolekcija. “Latvijas Universitātes Raksti” ir zinātnisko publikāciju periodisks izdevums, kas ar lielāku vai mazāku regularitāti tiek izdots jau kopš 20. gadsimta 20. gadiem. LU Rakstu senākie sējumi mūsdienās ir interesanti gan no saturiskā viedokļa, gan saistoši kā vēsturiskais materiāls. Tie sniedz ieskatu dažādos pētniecības virzienos un ļauj iepazīties, piemēram, ar Arhitektūras fakultātes, Mehānikas fakultātes, Inženierzinātņu fakultātes u. c. fakultāšu ievērojamo pētnieku interesantajām zinātniskajām publikācijām.

LU ZInātniskie raksti. LU Bibliotēkas krājums

LU ZInātniskie raksti. LU Bibliotēkas krājums

“Latvijas Universitātes Rakstu” digitalizācija LU Bibliotēkā ir noslēgusies. Pirmie raksti tika digitalizēti 2012. gada maijā, pēdējie 2014. gada oktobrī. Tagad notiek aktīvs darbs pie Rakstu ievietošanas LU e-repozitārijā, ko plānots pabeigt līdz nākamā gada sākumam, lai ikvienam bibliotēkas lietotājam tie būtu pieejami arī elektroniski. LU e-resursu repozitārijā pašreiz ir pieejamas LU Rakstu kolekcijas: Latvijas Augstskolas Raksti (1921–1923) un Latvijas Universitātes Raksti (1923–1943), kā arī laika posmā no 1965. līdz 1989. gadam izdotie LU Rakstu krājumi. Pavisam kopā LU Bibliotēka digitalizējusi 636 iespieddarbus, sākot no 1949. gada līdz 2003. gadam izdotajiem LU Rakstu sējumiem.

LU Znātniskie raksti. LU Bibliotēkas krājums

LU Znātniskie raksti. LU Bibliotēkas krājums

Ar digitalizētiem LU Rakstiem var iepazīties LU e-repozitārijā https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/14.

Promocijas darbu digitālās versijas

LU e-resursu repozitārija sadaļa „Latvijas Universitātes disertācijas” ir papildināta ar promocijas darbu digitālajām versijām.

Promocijas darbi ir nozīmīga LU intelektuālā īpašuma daļa un vērtīgs informācijas avots studiju un pētniecības procesam, īpaši vēsturiskā skatījumā. Digitālajā kolekcijā “Latvijas Universitātes disertācijas” ir Latvijas Universitātē izstrādātie un aizstāvētie promocijas darbi, kā arī ārvalstīs izstrādātās LU mācībspēku un pētnieku disertācijas. Septembrī ar promocijas darba autoriem ir noslēgti jauni promocijas darbu publiskošanas atļaujas (licences) līgumi. Rezultātā e-resursu repozitārija sadaļa “Latvijas Universitātes disertācijas” ir papildināta ar jaunām promocijas darbu digitālajām versijām:

1. Lune, Evita. Sabiedrības labklājības noslāņošanās pārejas ekonomikas periodā: situācijas analīze un pasaules pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā. 1999. 206 lp.
2. Marnauza, Māra. Integratīvā pieeja diriģēšanas studiju procesā. 1999. 238 lp.
3. Vasiļjeva, Inta. The coat of RNA phase Q.. as a carrier for foreign epitopes. 1999. 31 lp.
4. Rone, Sandra. Humānas personības audzināšana vidusskolas pedagoģiskajā procesā. 1999. 191 lp.

Digitālajā kolekcijā „Latvijas Universitātes disertācijas” ir ievietotas 286 elektroniskās versijas https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/24.

Latvijas Universitāte savas pastāvēšanas laikā ir publicējusi vairākus izdevumus, kas veltīti nozīmīgām LU gadskārtām. LU Bibliotēka ir uzsākusi digitalizēt LU vēsturei veltītos jubilejas izdevumus, kā arī LU konferenču materiālus, tēžu krājumus un LU Bibliotēkā sastādītos bibliogrāfiskos rādītājus.

Autori: Vineta Ločmele, Zintis Gūts