Jauno juristu pētniecisko darbu konkursā visās nominācijās uzvar LU studenti

7b8abbf822
Aizvadītajā nedēļā noslēdzies jau devītais žurnāla “Jurista Vārds” studentu pētniecisko darbu konkurss. Visās nominācijās balvas saņēmuši Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes studenti un absolventi, bet kopvērtējumā par labāko atzīta Elīna Dindendorfa no LU.

Iesniegtos darbus vērtēja žurnāla “Jurista Vārds” zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī pieaicinātie eksperti un konkursa atbalstītāju pārstāvji.

Pamatojoties uz konkursa žūrijas vērtējumu, katrā sekcijā atsevišķi tika noteikti uzvarētāji, kā arī
tika piešķirtas veicināšanas balvas. Darbi tika vērtēti arī kopumā – salīdzinot visus darbus, tika
noteikts pētījums, kas ieguva pirmo vietu.

Par uzvarētāju civiltiesību sekcijā tika atzīta Krista Bērziņa ar darbu “Nejaušs notikums un tā sekas”, kuru konkursam rekomendēja LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors Dr.iur. Jānis Kārkliņš. Veicināšanas balvu šajā nozarē saņēma Marats Golovkins par darbu “Izpirkuma tiesības realizācijas problēmas” (darbu rekomendēja LU Juridiskās fakultātes profesors Jānis Rozenfelds).

Starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās visaugstāko žūrijas novērtējumu saņēma Elīna Dindendorfa par darbu “Spēka pielietošanas, ar mērķi aizsargāt savus pilsoņus ārvalstīs, pieļaujamība”, kuru konkursam rekomendēja LU Juridiskās fakultātes lektors Māris Lejnieks.

Valststiesību sekcijā par uzvarētāju tika atzīta Katrīna Salmgrieze par darbu “Iestādes solījums”. Darbu konkursam rekomendēja LU Juridiskās fakultātes lektors Dr.iur. Edvīns Danovskis.

Veicināšanas balvu šajā nozarē saņēma Jānis Priekulis par darbu “Juridiskai personai nodarītā personiskā kaitējuma atlīdzība administratīvajā procesā” (darbu konkursam rekomendēja LU Juridiskās fakultātes lektors Dr.iur. E. Danovskis).

Cilvēktiesību sekcijā par labāko tika atzīts Agitas Sprūdes darbs „Personas tiesības uz privātumu un datu apstrāde internetā”. Darbu konkursam rekomendēja LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors Dr.iur. A. Kučs. Veicināšanas balvu šajā nozarē saņēma Indra Zusāne par darbu “Autortiesības, privātums un personas datu aizsardzība: mijiedarbība digitālajā laikmetā” (darbu konkursam rekomendēja A. Kučs).

Krimināltiesību sekcijā par uzvarētājiem kļuva divi dalībnieki, jo ieguva vienādu punktu skaitu – Armands Smans ar darbu “Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu par faktiem izmantošana pierādīšanā” (darbu konkursam rekomendēja LU Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. K. Strada-Rozenberga) un Maksims Miņejevs ar darbu “Gaisa transporta kustības drošības un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana” (darbu konkursam rekomendēja LU Juridiskās fakultātes docente Dr.iur. Diāna Hamkova).

Konkursa kopvērtējumā pirmo vietu ieguva LU studente E. Dindendorfa, kura savā darbā “Spēka pielietošanas, ar mērķi aizsargāt savus pilsoņus ārvalstīs, pieļaujamība” pēta, vai mūsdienu starptautiskajās tiesībās pastāv pamats runāt par valstu tiesībām īstenot iebrukumu citas valsts teritorijā ar mērķi aizsargāt savus pilsoņus, kas atrodas nopietnās briesmās un kurus uzņemošā valsts nespēj aizsargāt.

Šogad tajā piedalījās 29 dalībnieki. Jau otro gadu tiek pārstāvētas dažādas augstskolas. Piemēram, 2011. gadā 20 no 22 dalībniekiem bija Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes pārstāvji, tomēr šogad pārstāvēto mācību iestāžu skaits ir ievērojami lielāks. Konkursā piedalījās LU, Rīgas Stradiņu universitātes, Daugavpils Universitātes un Biznesa augstskolas “Turība” studenti.

Šogad īpaši izceļami divi pasniedzēji, kas atbalstījuši savus studentus piedalīties konkursā. LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors Dr.iur. Artūrs Kučs rekomendēja piecus, un LU Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga trīs studentu darbus.

Arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam varēja iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesa ietvaros tapušu pētniecisku darbu (t.sk. bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2013. gadu). Darbi tika sadalīti un vērtēti piecās sekcijās: valststiesību, krimināltiesību, starptautisko un Eiropas Savienības tiesību, civiltiesību un cilvēktiesību sekcijā. Šogad neviens darbs netika iesniegts tiesību teorijas un vēstures sekcijā.

Konkursa laureāti balvās saņēma žurnāla “Jurista Vārds” gada un pusgada abonementus, VSIA “Latvijas Vēstnesis” un VAS “Tiesu namu aģentūra” izdotās jaunākās grāmatas: profesora Kalvja Torgāna “Saistību tiesības. Otrais pārstrādātais izdevums”, autoru kolektīva veikumu “Eiropas Savienības tiesības. I daļa. ES Institucionālās tiesības”, kā arī izdevumu “Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība” un Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes Plakanes pārstrādāto un papildināto darbu “Konstitucionālās tiesības”.

Turklāt galvenās balvas ieguvējai E. Dindendorfai konkursa atbalstītājs “Latvijas Vēstnesis” papildus dāvāja ne vien jaunāko Latvijas Republikas Satversmes zinātnisko komentāru izdevumu, bet arī 200 eiro naudas balvu.